Citizen Charter | E-citizen | Gujarat State Abhilekhagar : Sports, Youth and Culture Activities Department, Government of Gujarat
Citizen Charter | E-citizen | Gujarat State Abhilekhagar : Sports, Youth and Culture Activities Department, Government of Gujarat

Citizen Charter

કચેરીની માહિતી અને મુખ્ય હેતુ

નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર ખાતાની તાબાની કચેરીઓમાં રાજાશાહી સમયનું વિપુલ પ્રમાણમાં રેકર્ડ સંગ્રહિત છે. દફતરો એે વિવિધ પ્રકારના સંશોધન માટે અને રાજય વહીવટના આાધારભૂત દસ્તાછવેજ પુરાવા હોઇ, આ રેકર્ડમાંથી જાહેર જનતા, સંશોધકો, વહીવટદારોને દફતરોનું નિરિક્ષણ અને નકલો આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

કચેરીની મુખ્ય કામગીરી તથા કામગીરી પૂર્ણ કરવા નિયત કરવામાં આવેલ સમયમર્યાદા

ક્રમ કામગીરી કઇ કચેરીમાં અરજી કરવાની રહે છે અરજીનો આખરી નિકાલનો અધિકાર અરજી આખરી નિકાલ માટે સમય મર્યાદા
રેકર્ડની ખરી નકલ મેળવવા માટેની અરજી અભિલેખાગાર ખાતાની જે તે સ્થાનિક કચેરીમાં જે તે કચેરીના વડા ૧૫ દિવસ
સંશોધનકાર્ય માટે પરવાનગી માંગતી અરજી      
  (૧) ૩૦ દિવસ સુધીની પરવાનગી માટે અરજી અભિલેખાગાર ખાતાની જે તે સ્થાનિક કચેરીમાં જે તે કચેરીના વડા ૭ દિવસ
  (૨) ૩૦ દિવસથી વધુ પરંતુ ૧ વર્ષ સુધીની પરવાનગી માટે અરજી અભિલેખાગાર ખાતાની જે તે સ્થાનિક કચેરીમાં ખાતાના વડા ૧૫ દિવસ
  (૩) દેશ બહારના સંશોધકોને પરવાનગી માટે અરજી અભિલેખાગાર ખાતાની જે તે સ્થાનિક કચેરીમાં ખાતાના વડા મારફતે સરકારશ્રી -

નાગરિકોએ નીચે આપેલ 'અ' અને 'બ' માંથી ગમે તે એક-એક પુરાવા રજુ કરવાના રહેશે

  • (અ) ૧. ૭ અને ૧૨નો તથા ૮અનો ઉતારો ૨. વારસાઇ પુરાવો ૩. સોગંદનામુ ૪. ગામ નમુના નં. ૨ ની નકલ ૫. અગાઉના દસ્તાવેજની નકલ
  • (બ) ૧. મતદારકાર્ડ ૨. ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ ૩. પાનકાર્ડ ૪. આધારકાર્ડ

સંશોધકોએ તેમના માર્ગદર્શકના સહી સિક્કા અરજીમાં કરવવાના રહેશે.

નકલ માટે ફીનું ધોરણ

ગુજરાત સરકારશ્રીના રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગના તા. ૧૨/૧૧/૨૦૧૧ના ઠરાવ ક્રમાંક : દફસ/૧૦૦૩/૧૩૩/ફ થી નક્કી થયેલ ફી વસુલ કરવામાંઆવે છે.

ક્રમ સેવાનુ નામ ફીનુ ધોરણ
શોધાઇ ફી ૩૫૦/- પ્રતિદિન એક એન્ટ્રીના
૨ક નકલ ઉતારા ફી પુરા કાગળ (ફુલસ્કેપ)ની નકલ બેવડી જગ્યા ૪૦/- પ્રત્યેક કાગળની સરખામણી સાથે
૨ખ વધારાની દરેક નકલો દીઠ એકના ૨૦/-
૨ગ વધારાની ટાઇપ નકલો દીઠ એકના ૪૦/-
તપાસણી ફી ટાઇપ કરેલા પુરા કાગળની દશ પાનાના એક જૂથ(બેચ)ના ૭૫/-

ફીના ઉક્ત ધોરણોનું દર પાંચ વર્ષે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત સરકારશ્રીના રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગના તા.૨૫/૦૩/ ૨૦૧૧ના ઠ.ક્ર. દફસ/૨૦૦૯/૧૦૫૬/ફ થી નક્કી થયેલ ફી વસુલ કરવામાંઆવે છે.

ક્રમ સેવાનુ નામ ફીનુ ધોરણ
ઓડીઓ કેસેટમાંથી ઓડીઓ કેસેટ આપવી એક ઓડીઓ કેસેટના ૨૦૦-૦૦
ઓડીઓ કેસેટમાંથી ઓડીઓ સીડી રૂપાંતર એક ઓડીઓ સીડીના ૧૫૦-૦૦
આર્કીવલ દસ્તાવેજ મટીરીયલ્સનુ ડીજીટાઇઝેશન કરેલનુ સીડીમાં નકલ આપવી એક સીડીના ૫૦-૦૦ તથા સીડીમાં દરેક પેજ દીઠ રૂ. ૩-૦૦
ફોટો આર્કાઇવ્ઝમાંથી એેતિહાસિક ફોટોગ્રાફની નકલ ૧ ફોટોના ૧૨ ૧૫ સાઇઝના ૨૦૦-૦૦ ૧ ફોટોના ૧૨ ૨૦ સાઇઝના રૂ. ૨૫૦-૦૦
ફોટો આર્કાઇવ્ઝમાંથી એેતિહાસિક ફોટો-સીડીમાં આપવા એક સીડીના ૫૦-૦૦ તથા દરેક ફોટો દીઠ રૂ. ૧૦૦-૦૦

ફીના ઉક્ત ધોરણો અંગે જરૂર મુજબ મૂલ્યાંકન કરવાનુ રહેશે.

માહિતીની પ્રાપ્યતા : નીચે મુજબની માહિતી નીચે દર્શાવેલ અધિકારી પાસેથી મેળવી શકશો

ક્રમ માહિતી અધિકારીનું નામ હોદ્દો સ્થળ ફોન નંબર
ખાતાની નીતીવિષયક બાબતો શ્રી જિતેન જોષી ઇ.ચા. નિયામક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર,   અભિલેખાગાર ભવન, સે.૧૭, ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૩૨૫૨૦૯૩
મહેકમ, વહીવટી, હિસાબી શ્રીમતિ એ. એચ. દોશી, અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર,   અભિલેખાગાર ભવન, સે.૧૭, ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૩૨૫૨૦૯૨
તાંત્રિક આયોજન શ્રીમતિ એ. એચ. દોશી અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર,   અભિલેખાગાર ભવન, સે.૧૭, ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૩૨૫૨૦૯૨
કચેરીને લગતી તમામ કામની માહિતી શ્રી એચ. જી. રાઠવા ઇ.ચા. અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર,   દક્ષિણ વતુર્ળ અભિલેખાગાર કચેરી,   જયસિંહરાવ લાયબ્રેરી પાસે, કોઠી બિલ્‍ડીંગ,   રાવપુરા, વડોદરા. ૦૨૬૫-૨૪૨૬૨૪૫  
+૯૧-૯૯૯૮૮૮૫૪૨૮
કચેરીને લગતી તમામ કામની માહિતી શ્રી બી જી. ડામોર અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર,   પશ્ચિમવર્તુળ અભિલેખાગાર કચેરી,   ગર્વ.પ્રેસ પાસે, શ્રોફ રોડ, રાજકોટ. ૦૨૮૧-૨૪૪૮૮૮૧  
+૯૧-૯૯૭૮૦૩૦૭૪૬
કચેરીને લગતી તમામ કામની માહિતી શ્રીમતિ એ. એચ. દોશી, ઇ.ચા. અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર,   જિલ્લા અભિલેખાગાર કચેરી,   સેલારશા રોડ, ભાવનગર. ૦૨૭૮-૨૪૩૨૩૫૫  
+૯૧-૯૯૦૪૫૧૬૫૪
કચેરીને લગતી તમામ કામની માહિતી શ્રી જે. એચ. ગોસ્‍વામી ઇ.ચા. અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર,   જિલ્લા અભિલેખાગાર કચેરી,   સર્કલ ચોક, જૂનાગઢ. ૦૨૮૫-૨૬૨૧૧૮૫  
+૯૧-૯૪૨૯૧૪૧૬૭૫
કચેરીને લગતી તમામ કામની માહિતી શ્રી જે. એચ. ગોસ્‍વામી ઇ.ચા. અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર,   જિલ્લા અભિલેખાગાર કચેરી,   ગુરૂ ગોવિંદસિંહ હોસ્પીટલ પાસે, જામનગર. ૦૨૮૮-૨૬૭૧૯૬૩
+૯૧-૯૪૨૯૧૪૧૬૭૫
કચેરીને લગતી તમામ કામની માહિતી શ્રી ડી.જે. મકવાણા ઇ.ચા. કચેરી અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર,   જિલ્લા અભિલેખાગાર કચેરી,   બહુમાળી ભવન, મહેસાણા. ૦૨૭૬૨-૨૨૦૬૮૪  
+૯૧-૯૪૨૭૭૧૪૧૬૫
૧૦ કચેરીને લગતી તમામ કામની માહિતી શ્રી જે. એચ. ગોસ્‍વામી કચેરી અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર,   જિલ્લા અભિલેખાગાર કચેરી, ગોપનાથ પ્લોટ શેરીનં. ૨, પોરબંદર. ૦૨૮૬-૨૨૧૧૩૨૧
+૯૧-૯૪૨૯૧૪૧૬૭૫
  • અભિલેખાગાર ખાતાની કચેરીઓ ૧૦-૩૦ થી ૧૮-૧૦ સુધી ખુલ્લી રહેશે.
  • કચેરી સમયબાદ કોઇ માહિતીની જરૂર હોયતો સંપર્ક અધિકારીનું નામ તથા હોદ્દોઃ ક્રમ-૫ માં દર્શાવેલ અધિકારીનો મોબાઇલ ઉપર સંપર્ક કરવાનો રહેશે.
  • નાગરિકો કોઇપણ જાતના ભેદભાવ વિના અભિલેખાગાર સેવાઓનો લાભ મેળવી શકે છે.
  • જો કોઇ ફરિયાદ કે રજુઆત હોય તો સંપર્ક અધિકારીનું નામ તથા હોદ્દોઃ ક્રમ-૫ માં દર્શાવેલ અધિકારીનો મોબાઇલ ઉપર સંપર્ક કરવાનો રહેશે.
  • આ ખાતાની સેવાઓ અંગેના સૂચનો, રજુઆતનેયોગ્ય ન્યાય મળે તે જ આ નાગરિક અધિકાર પત્રનો ઉદ્દેશ છે.
  • કચેરી માટે/સેવાઓ સુધારવા માટે સૂચનો/ રજુઆત મોકલવાના હોય તો સંબંધિત અધિકારીનું નામ તથા હોદ્દોઃ ક્રમ-૫ માં દર્શાવેલ અધિકારીનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.
  • નાગરિકોને નીચેની બાબતોમાં સહકાર આપવા વિનંતી અરજી પત્રકમાં સંપૂર્ણ બાબતો ભરવી તથા સંબંધિત દસ્તાવેજો સાથે રાખવા. અરજીનો નિકાલ થયેથી તેમાં જણાવેલ શરતોનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરવું.
backtotop