સંપર્ક માહિતી | નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સંપર્ક માહિતી | નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સંપર્ક માહિતી

નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર

અભિલેખાગાર ભવન, ફાયર બ્રીગેડ સ્ટેશન પાસે,
સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૭

  • ૦૭૯-૨૩૨૫૨૦૯૨
  • ૦૭૯-૨૩૨૫૬૭૬૦

વિભાગ હેઠળના ખાતાના વડાઓની સંપર્ક માહિતી

શ્રી એચ.જી રાઠવા

હોદ્દો : નિયામક

ફોન : ૦૭૯-૨૩ર૫૨૦૯૩

ફેક્સ : -

મોબાઇલ :‌+૯૧-

ઇમેઇલ : -

>Abhilekhagar Bhavan
abhilekhagar map guj
23.223938
72.653907
નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર
અભિલેખાગાર ભવન, ફાયર બ્રીગેડ સ્ટેશન પાસે,
સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૭
backtotop