કાર્યક્રમ કેલેન્ડર ૨૦૧૮ - ૧૯ | અમારા વિષે | નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
કાર્યક્રમ કેલેન્ડર ૨૦૧૮ - ૧૯ | અમારા વિષે | નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

કાર્યક્રમ કેલેન્ડર ૨૦૧૮ - ૧૯

ક્રમ ઇવેન્ટ તારીખ કચેરીનું નામ
સ્વામી વિવેકાનંદ જન્મજયંતી ૯-૮-૨૦૧૮ થી ૧૨-૮-૨૦૧૮ વડોદરા કચેરીમાં
૧પ મી ઓગષ્ટ સ્વાતંત્ર્ય દિન ૧૫-૫-૨૦૧૮ થી ૧૮-૮-૨૦૧૮ સરકારશ્રી નકકી કરે તે સ્થળે
ર ઓક્ટોકર-મહાત્માગાંધી જન્મજયંતિ ૨-૧૦-૨૦૧૮ થી ૫-૧૦-૨૦૧૮ પોરબંદર
૩૧ ઓક્ટોબર સરદાર પટેલ જન્મજયંતિ ૨૮-૧૦-૨૦૧૮ થી ૩૦-૧૦-૨૦૧૮ વડોદરા
પોરબંદર સ્ટેટને લગતા દસ્તાવેજો ઓક્ટો, નવે., ડીસે-૨૦૧૮ પોરબંદર
આર્કાઇવ્ઝવીકની ઉજવણી (દરફતર સપ્તાહ) તા. ૧-૧૨-૧૮ થી ૫-૧૨-૧૮ ખાતાની તમામ ૭ કચેરીઓ ખાતે
સ્વામી વિવેકાનંદ જન્મ જયંતિ તા. ૧૨-૧-૧૯ ગાંધીનગર કચેરી ખાતે
૨૬ મી જાન્યુઆરી-૨૦૧૯ તા. ૨૬-૧-૨૦૧૯ થી ૨૮-૧-૨૦૧૯ સરકારશ્રી નકકી કરે તે સ્થળે
backtotop