પ્રદર્શન | પ્રવૃત્તિઓ | નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજ
પ્રદર્શન | પ્રવૃત્તિઓ | નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજ

પ્રદર્શન

અભિલેખાગાર ખાતા દ્વારા આયોજીત પ્રદર્શનમાં

  • ૧૮૫૭ પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ
  • સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ
  • પુજય મહાત્મા ગાંધી
  • ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર
  • શ્રી જી.વી.માવલંકર
  • સ્ટેટ સમયના રાજવીઓ અને દિવાનો, મહેલો
  • સ્વામી વિવેકાનંદ
  • માનપત્રો, લગ્ન કંકોત્રીઓ, મોનોગ્રામ વગેરે
  • સ્ટેટ સમયની ધારાસભાને લગતા પ્રદર્શનોનું આયોજન કરેલ છે.
backtotop