અધિકારીઓની માહિતી | સંપર્ક માહિતી | નિયામક, અભિલેખાગાર : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
અધિકારીઓની માહિતી | સંપર્ક માહિતી | નિયામક, અભિલેખાગાર : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અધિકારીઓની માહિતી

અધિકારીઓની માહિતી

ક્રમ માહિતી અધિકારીનું નામ હોદ્દો સ્થળ ફોન નંબર
ખાતાની નીતીવિષયક બાબતો શ્રી જિતેન જોષી ઇ.ચા. નિયામક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર, અભિલેખાગાર ભવન, સે.૧૭, ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૩૨૫૨૦૯૩
મહેકમ, વહીવટી, હિસાબી શ્રીમતિ એ. એચ. દોશી અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર, અભિલેખાગાર ભવન, સે.૧૭, ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૩૨૫૨૦૯૨
+૯૧- ૯૯૯૮૮૮૫૪૨૮
તાંત્રિક આયોજન શ્રીમતિ એ. એચ. દોશી ઇ.ચા.અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર, અભિલેખાગાર ભવન, સે.૧૭, ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૩૨૫૨૦૯૨
+૯૧-૯૪૨૭૪૦૦૭૪૪
કચેરીને લગતી તમામ કામની માહિતી શ્રી એચ. જી. રાઠવા અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર, દક્ષિણ વતુર્ળ અભિલેખાગાર કચેરી, જયસિંહરાવ લાયબ્રેરી પાસે, કોઠી બિલ્‍ડીંગ, રાવપુરા, વડોદરા. ૦૨૬૫-૨૪૨૬૨૪૫
+૯૧-૯૯૯૮૮૮૫૪૨૮
કચેરીને લગતી તમામ કામની માહિતી શ્રી બી જી. ડામોર અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર, પશ્ચિમવર્તુળ અભિલેખાગાર કચેરી, ગર્વ.પ્રેસ પાસે, શ્રોફ રોડ, રાજકોટ. ૦૨૮૧-૨૪૪૮૮૮૧
+૯૧-૯૯૭૮૦૩૦૭૪૬
કચેરીને લગતી તમામ કામની માહિતી શ્રીમતિ એ. એચ. દોશી ઇ.ચા. અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર, જિલ્લા અભિલેખાગાર કચેરી, સેલારશા રોડ, ભાવનગર. ૦૨૭૮-૨૪૩૨૩૫૫
+૯૧-૯૯૦૪૫૧૬૫૪
કચેરીને લગતી તમામ કામની માહિતી શ્રી જે. એચ. ગોસ્‍વામી ઇ.ચા. અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર, જિલ્લા અભિલેખાગાર કચેરી, સર્કલ ચોક, જૂનાગઢ. ૦૨૮૫-૨૬૨૧૧૮૫
+૯૧-૯૪૨૯૧૪૧૬૭૫
કચેરીને લગતી તમામ કામની માહિતી શ્રી જે. એચ. ગોસ્‍વામી ઇ.ચા. અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર, જિલ્લા અભિલેખાગાર કચેરી, ગુરૂ ગોવિંદસિંહ હોસ્પીટલ પાસે, જામનગર. ૦૨૮૮-૨૬૭૧૯૬૩
+૯૧-૯૪૨૯૧૪૧૬૭૫
કચેરીને લગતી તમામ કામની માહિતી શ્રી ડી. જે. મકવાણા ઇ.ચા. કચેરી અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર, જિલ્લા અભિલેખાગાર કચેરી, બહુમાળી ભવન, મહેસાણા. (૦૨૭૬૨) ૨૨૦૬૮૪
+૯૧-૯૪૨૭૭૧૪૧૬૫
૧૦ કચેરીને લગતી તમામ કામની માહિતી શ્રી જે. એચ. ગોસ્‍વામી કચેરી અધિક્ષક નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર, જિલ્લા અભિલેખાગાર કચેરી, ગોપનાથ પ્લોટ શેરીનં. ૨, પોરબંદર. ૦૨૮૬-૨૨૧૧૩૨૧
+૯૧-૯૪૨૯૧૪૧૬૭૫
backtotop