ઠરાવ અને પરિપત્ર​ | ઈ-સીટીઝન | નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ઠરાવ અને પરિપત્ર​ | ઈ-સીટીઝન | નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

ઠરાવ અને પરિપત્ર​

ક્રમ વિષય / શીર્ષક ડાઉનલોડ
અભિલેખાગાર નીતિ Policies | PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (38 KB)
ગુજરાત ઐતિહાસિક સંશોધન નિયમ Policies | PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (50 KB)
ફરજો અને જવાબદારી Policies | PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (45 KB)
backtotop