સંગ્રહીત સ્ટેટ રેકોર્ડ | પ્રવૃત્તિઓ | નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સંગ્રહીત સ્ટેટ રેકોર્ડ | પ્રવૃત્તિઓ | નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સંગ્રહીત સ્ટેટ રેકોર્ડ

તાબાની કચેરીઓમાં સંગ્રહીત સ્ટેટ રેકોર્ડ

શહેર કચેરીમાં સંગ્રહીત સ્ટેટ રેકોર્ડ
વડોદરા વડોદરા, કડી પ્રાંત, અમરેલી પ્રાંત, નવસારી અને ઓખા મંડળ
જૂનાગઢ જૂનાગઢ, માણાવદર, સુલતાનાબાદ, માંગરોળ, બીલખા, મેંદરડા, બાટવા તથા સરદારગઢ
રાજકોટ રાજકોટ, જેતપુર, વીરપુર, જસદણ, વીંછીયા, આટકોટ, કોટડાસાંગાણી, થાણાદેવળી તથા વડીયા
પોરબંદર પોરબંદર, રાણાવાવ, કુતિયાણા, નવીબંદર
ભાવનગર ભાવનગર,ગારિયાધાર, શિહોર, પલીતાણા, વલ્લભીપુર
જામનગર જામનગર, ધ્રોલ, જોડીયા, ખંભાળીયા
ગાંધીનગર સચિવાલયના વિભાગોનું રેકોર્ડ
backtotop